ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informácie o ochrane osobných údajov pre naše sociálne siete

Úvod O spoločnostiInformácie o ochrane osobných údajov pre naše sociálne siete

Informácie o ochrane osobných údajov pre naše sociálne siete

 

V nasledujúcom texte Vám chceme poskytnúť informácie o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi podľa čl. 13 Nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ako „GDPR“) na našich stránkach na sociálnych sieťach.

 

1. Prevádzkovateľ

Zodpovednými za zber a spracovanie osobných údajov, ktoré sú uvedené nižšie, sme my, t. j. spoločnosť

DMR Solutions s.r.o.
Tramínová 1617/31

040 18 Košice

Slovenská republika

IČO:  50 797 361
DIČ:  2120479339
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41110/V 

 

a v niektorých prípadoch príslušní prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií (ďalej len „platformy“).

Pre určité spracovateľské operácie vystupujeme spolu s prevádzkovateľmi platforiem ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 GDPR (spracovanie podľa bodu 4).

My, spoločnosť DMR Solutions s.r.o. prevádzkujeme nasledujúce stránky sociálnych sietí (ďalej len „stránky“):

 

- Facebook: https://www.facebook.com/dmrsolutionskosice

- Instagram: https://www.instagram.com/dmr_solutions/ 

 

2. Zodpovednosť prevádzkovateľov platforiem

 

Na spracovania osobných údajov prevádzkovateľmi platforiem sociálnych sietí (napr. správa členov a zdieľané informácie) máme iba obmedzený vplyv. Tam, kde to dokážeme ovplyvniť a môžeme ovplyvniť spracovanie osobných údajov, pôsobíme v rámci nám dostupných možností na to, aby prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí s osobnými údajmi zaobchádzali v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov. V mnohých prípadoch však nedokážeme ovplyvniť spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnych sietí a tiež presne nevieme, aké dáta prevádzkovateľ platformy sociálnych médií spracúva.

 

Prevádzkovateľ platformy prevádzkuje celú IT infraštruktúru služby, dodržiava vlastné nastavenia ochrany osobných údajov a udržiava so svojimi užívateľmi samostatný zmluvný vzťah (ak ste registrovaným používateľom služby sociálnej siete). Okrem toho je prevádzkovateľ sám zodpovedný za všetky otázky týkajúce sa údajov vášho používateľského profilu, ku ktorému ako spoločnosť nemáme prístup.

 

Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom platformy sociálnych sietí a ďalšie možnosti uplatnenia svojich práv (odvolanie súhlasu, právo namietať) nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov jednotlivých prevádzkovateľov platforiem sociálnych sietí:

 

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

- Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 

Pri používaní platformy sociálnych sietí sú vaše osobné údaje spravidla spracúvané aj príslušným prevádzkovateľom platformy na serveroch v tretích krajinách, najmä v USA a Spojenom kráľovstve.

 

3. Naša zodpovednosť

 

a) Naša prítomnosť na sociálnych sieťach

 

Účel spracúvania osobných údajov na našej strane / právny základ:

 

Účelom spracúvania osobných údajov na našej strane na našich stránkach sociálnych sietí je informovať zákazníkov o ponukách, produktoch, službách, akciách, súťažiach, odborných témach, novinkách spoločnosti a komunikovať s návštevníkmi stránok na tieto témy, ako aj odpovedať na relevantné otázky, pochvalu alebo kritiku.

 

Vyhradzujeme si právo vymazať obsah, ak to bude potrebné. To je napríklad prípad príspevkov, ktoré porušujú právne predpisy, nenávistných komentárov, komentárov obsahujúcich nevhodné návrhy (vyslovene sexuálneho obsahu) alebo príloh (napr. obrázkov alebo videí), ktoré môžu porušovať autorské práva, osobnostné práva, predpisy trestného práva alebo etické zásady spoločnosti DMR Solutions s.r.o.

 

V prípade potreby budeme váš obsah zdieľať na našej stránke, ak je to súčasťou funkcií platformy, a budeme s vami komunikovať prostredníctvom platformy. Právnym základom je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Spracovanie osobných údajov prebieha v záujme našich vzťahov s verejnosťou a komunikácie.

 

Prevádzkovateľ platformy nemá žiadny vplyv na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré realizuje spoločnosť DMR Solutions s.r.o. v rámci komunikácie so zákazníkmi alebo v rámci organizovania súťaží o ceny.

 

Ako už bolo uvedené vyššie, na miestach, na ktorých nám je to prevádzkovateľom platformy umožnené, dbáme na to, aby sme svoje stránky sociálnych sietí používali v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Údaje, ktoré zadávate na našej stránke, ako napr. komentáre, videá, obrázky, „lajky“, verejné správy, atď., sú publikované platformou na tento účel a nikdy ich nepoužívame ani nespracovávame na iné účely.

 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:

 

V prípade potreby budeme váš obsah zdieľať na našej stránke, ak je to súčasť funkcií platformy a komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí. Ak nám pošlete žiadosť prostredníctvom platformy, môžeme vás tiež, v závislosti od požadovanej odpovede, odkázať na iné zabezpečené komunikačné kanály, ktoré zaručujú dôvernosť. Vždy máte možnosť zaslať nám dôverné otázky na adresu uvedenú v bode 1 alebo v právnych informáciách.

 

Pokiaľ ide o údaje, ktoré nám pošlete dôverným spôsobom (napríklad prostredníctvom funkcie súkromnej správy, listu alebo e-mailu), vo všeobecnosti vylučujeme prenos údajov tretím stranám mimo spoločnosti DMR Solutions s.r.o.. Výnimočne spracúvajú údaje v našom mene zmluvní sprostredkovatelia. Títo sú starostlivo vyberaní, sú nami aj auditovaní a sú zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR. Okrem toho môže byť potrebné, aby sme výňatky z vašej dôvernej otázky postúpili zmluvným partnerom (napr. dodávateľom v prípade požiadaviek špecifických pre daný produkt), aby sme mohli vašu požiadavku spracovať. V týchto prípadoch je však žiadosť vopred anonymizovaná, aby vás tretia strana nemohla za žiadnych okolností identifikovať. Ak bude v jednotlivých prípadoch potrebné poskytnúť vaše osobné údaje, budeme vás o tom vopred informovať a získame váš súhlas.

 

Doba uchovávania/ kritériá na určenie doby uchovávania:

 

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete ako súčasť požiadavky prostredníctvom zabezpečenej správy (návrhy, pochvaly alebo kritika), ako aj odpoveď na vašu otázku, vymažeme alebo bezpečne anonymizujeme najneskôr do 90 dní po tom, čo vám bola poskytnutá konečná odpoveď. Uchovanie po dobu 90 dní je zdôvodnené tým, že sa občas môže stať, že nás ako zákazníka po odpovedi v rovnakej veci opäť kontaktujete a my sa potom musíme vedieť oboznámiť s predchádzajúcou korešpondenciou. Prax ukázala, že po 90 dňoch už spravidla nie sú žiadne ďalšie otázky v súvislosti s našimi odpoveďami.

 

Všetky vaše verejné príspevky na tejto stránke zostávajú zverejnené na časovo nešpecifikované obdobie, pokiaľ ich neodstránime z dôvodu aktualizácie základnej komunikačnej témy, porušenia zákona alebo porušenia našich pokynov, alebo ak príspevok neodstránite sami.

 

Nemáme žiadny vplyv na vymazanie vašich údajov samotným prevádzkovateľom platformy. V súvislosti s tým sa preto uplatnia aj informácie o ochrane osobných údajov príslušného prevádzkovateľa platformy.

 

4. Spoloční prevádzkovatelia, čl. 26 ods. 1 GDPR

 

S nasledovnými prevádzkovateľmi platforiem existuje vzťah podľa článku 26 ods. 1 GDPR (spoloční prevádzkovatelia):

 

• Facebook: https://sk-sk.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Prevádzkovatelia platforiem a my sme spoloční prevádzkovatelia vo vzťahu k použitým tzv. „tracking“ metódam, ktoré sú používané prevádzkovateľom platformy. Webový tracking môže prebiehať bez ohľadu na to, či ste prihlásení alebo registrovaní v platforme. Ako už bolo spomenuté, metódy webového trackingu platformy môžeme, žiaľ, len ťažko ovplyvniť. Nemôžeme ho napríklad vypnúť.

 

Právnym základom pre metódy webového trackingu je váš súhlas udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

Ďalšie informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ako aj o dobe uchovávania alebo kritériách na určenie doby uchovávania nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov príslušných prevádzkovateľov platforiem. Nemáme na ne žiadny dosah.

 

Možnosti uplatnenia vašich práv na zabránenie týmto metódam webového trackingu, alebo na odvolanie vášho súhlasu, nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov prevádzkovateľov platforiem uvedených v bode 2. Prevádzkovateľov platforiem môžete kontaktovať aj prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v príslušnom „Impressum“.

 

Pokiaľ ide o štatistiky, ktoré nám poskytuje prevádzkovateľ platformy, môžeme ich ovplyvniť a zabrániť im len v obmedzenom rozsahu. Dbáme však na to, aby sme nemali k dispozícii žiadne ďalšie voliteľné štatistiky.

 

Upozorňujeme tiež, že prevádzkovateľ platformy používa údaje o vašom profile a správaní v súlade so svojimi podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov, na vyhodnotenie vašich zvyklostí, osobných vzťahov a preferencií. Spoločnosť DMR Solutions s.r.o. nemá žiadny vplyv na spracovanie alebo zverejnenie vašich údajov prevádzkovateľom platformy.

 

5. Spracovanie osobných údajov v tretej krajine

 

Ak prenášame osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z informácií o spracovaní osobných údajov našimi poskytovateľmi služieb, ktoré sú uvedené v informáciách o príjemcoch/kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Niektoré tretie krajiny sú certifikované Európskou komisiou prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti ako krajiny, ktoré majú štandard ochrany osobných údajov porovnateľný s úrovňou v Európskom hospodárskom priestore. Aktuálny zoznam krajín s rozhodnutím o primeranosti nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ak Európska komisia pre tretiu krajinu nerozhodla o primeranej úrovni ochrany, zabezpečíme, aby sa primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečovala prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napríklad: záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov, štandardné zmluvné doložky Európskej komisie na ochranu osobných údajov, mechanizmy certifikácie alebo uznané kódexy správania. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (bod 8).

 

Pri používaní platformy môže dôjsť k tomu, že prevádzkovateľ platformy spracúva vaše osobné údaje v tretej krajine (mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov v tretej krajine, na ktoré spoločnosť DMR Solutions s.r.o. nemá žiadny dosah, môžete nájsť v informáciách o ochrane osobných údajov prevádzkovateľov platforiem uvedených v bode 2.

 

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

 

a) Prehľad

 

Okrem práva na odvolanie vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte v prípade, ak sú splnené príslušné právne podmienky aj tieto práva:

• právo na informáciu o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15,

• právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR,

• právo na výmaz vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR,

• právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR,

• právo na prenosnosť údajov podľa článku 20,

• právo namietať podľa článku 21 GDPR.

 

b) Právo na informácie podľa článku 15 GDPR

 

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o vašej osobe. Toto zahŕňa najmä:

 

• účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,

• kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

• príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa vás,

• plánovanú dobu uchovávania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na stanovenie doby uloženia,

• existenciu práva na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa a právo namietať proti spracovaniu,

• existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,

• všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,

• existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v takomto prípade zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

 

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR v súvislosti s prenosom týchto údajov.

 

c) Právo na opravu podľa článku 16 GDPR

 

Máte právo žiadať od nás, aby sme bezodkladne opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.

 

d) Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR

 

Máte právo požadovať od nás, aby vaše osobné údaje boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 

• osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,

• odvoláte váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,

• vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,

• osobné údaje neboli zákonne spracované,

• vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,

• osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

 

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod.

 

e) Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR

 

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 

• správnosť osobných údajov bude vami spochybnená,

• spracovanie je protiprávne a vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,

• prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,

• namietate proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR, až kým nie je zrejmé, či oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

 

f) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR

 

Máte právo vaše osobné údaje dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ:

 

- spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR , alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

- spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.2

 

Pri uplatňovaní vášho práva na prenosnosť údajov máte právo nás požiadať o to, aby vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

 

g) Právo namietať podľa článku 21 GDPR

 

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

 

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v týchto informáciách o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

 

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre spoločnosť DMR Solutions s.r.o. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti DMR Solutions s.r.o. 

 

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 GDPR

 

Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov. Ak to chcete urobiť, môžete sa obrátiť na dozorný orgán na ochranu údajov v štáte, v ktorom máte bydlisko, alebo na dozorný orgán v Slovenskej republike, kde má sídlo spoločnosť DMR Solutions s.r.o. Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. +421 /2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

7. Kontaktný partner

 

a) Kontaktný partner pri otázkach alebo pre výkon Vašich práv na ochranu údajov

 

Ak by ste mali otázky týkajúce sa našich stránok na sociálnych sieťach, alebo výkonu Vašich práv pri spracúvaní Vašich údajov (práva na ochranu osobných údajov), môžete sa obrátiť na našu zákaznícku linku:

 

https://www.dmrsolutions.eu/kontakt/

E-mail: dmrke@dmrsolutions.eu

 

b) Kontaktný partner pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

 

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti DMR Solutions s.r.o., dmrke@dmrsolutions.eu 

 

8. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

 

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti DMR Solutions sr.o., je možné zastihnúť na adrese uvedenej v bode 1 prostredníctvom listu adresovaného do rúk zodpovednej osoby, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy dmrke@dmrsolutions.eu