ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Všeobecné obchodné podmienky DMR Solutions, s. r. o.

Úvod O spoločnostiVšeobecné obchodné podmienky DMR Solutions, s. r. o.

 


 

Prevádzkovateľom tejto web stránky www.dmrsolutions.eu je spoločnosť:

 

 

 

DMR Solutions s.r.o.
Tramínová 1617/31

 

040 18 Košice

 

Slovenská republika

 

IČO:  50 797 361
DIČ:  2120479339
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 41110/V

 

Nie sme platcom DPH.

 

Prosíme Vás, aby ste si pozorne si prečítajte nasledujúce Podmienky ochrany súkromia, aby ste sa oboznámili so spôsobom, rozsahom a ďalšími informáciami o spracúvaní osobných údajov, najmä ako budú Vaše osobné údaje zhromažďované a používané, ako aj o vašich právach ako dotknutej osoby. Z dôvodu že tieto podmienky sa môžu meniť, odporúčame Vám, aby ste ich pravidelne sledovali.

 

DMR Solutions s. r. o. sa zaväzuje udržať v tajnosti osobné údaje a zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré ste nám zverili.  Informácie, ktoré nám poskytnete, nebudú zverejnené ani použité na komerčné účely bez legitímneho zákonného dôvodu, ako s vaším výslovným a predchádzajúcim súhlasom.

 

DMR Solutions s. r. o. vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov na stránkach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme akéhokoľvek prepojenia na www.dmrsolutions.eu.

 

Odsúhlasením týchto Obchodných podmienok súhlasíte s tým, že informácie, ktoré ste uviedli do formulára na webových stránkach spoločnosti DMR Solutions s. r. o., konkrétne meno a priezvisko, názov firmy, e-mail, telefón, miesto realizácie a iné, budú použité len pre interné účely spoločnosti DMR Solutions s. r. o. (vypracovanie cenovej ponuky, fakturácia a podobne) a nebudú poskytované tretím osobám. Odsúhlasením týchto Obchodných podmienok, súhlasíte so zasielaním newsletterov a iných informačných materiálov na ich emailové adresy. Tento súhlas je možné kedykoľvek zrušiť na emailovej adrese magyar@dmrsolutions.eu.

 

Tieto obchodné podmienky sú záväzné, a preto Vám odporúčame sa s nimi podrobne oboznámiť. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na adrese magyar@dmrsolutions.eu, prípadne na čísle 0904 209921.

 

Článok 1

 

 

 

Vymedzenie pojmov

 

 

 

1, Dodávateľ služieb: spoločnosť DMR Solutions s. r. o.,  Tramínová 1617/31, 040 18 Košice Slovenská republika, IČO 50797361, DIČ 2120479339, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 41110/V

 

2, Dodávateľ: iná spoločnosť, ktorej tovar alebo služby Dodávateľ služieb objednávateľovi sprostredkúva.

 

3, Objednávateľ alebo odberateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do vzťahu s dodávateľom služieb a/alebo dodávateľom uzatvorením Zmluvy o dielo, Zmluvy o dodávke tovaru alebo inej zmluvy.

 

4, Tovar: tovar a/alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke dodávateľa služieb, dodávateľa alebo zhotoviteľa. 

 

5, Zmluva: Zmluva o dodávke tovaru, Zmluva o dielo, Rámcová zmluva, Čiastková zmluva na základe Rámcovej zmluvy, uzatvorená medzi dodávateľom služieb alebo dodávateľom a objednávateľom.

 

6, Čiastková zmluva: zmluva uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy.

 

7, Zmluvná strana: dodávateľ služieb alebo dodávateľ a objednávateľ, ktorí sú ako zmluvná strana označení v zmluve.  

 

8, Objednávka: prejav vôle objednávateľa, ktorým uplatňuje právo vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy s dodávateľom služieb a/alebo dodávateľom. Pojem objednávka vyjadruje aj súhrnné označenie objednávky a čiastkovej zmluvy.

 

9, Predmet zmluvy: záväzok dodávateľa služieb a/alebo dodávateľa na plnenie dodať tovar a/alebo službu, uvedený v predmete zmluvy a záväzok objednávateľa plnenia podľa  zmluvy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu a/alebo cenu cenu diela.

 

10, Preberací protokol: akýkoľvek dokument, na ktorom zmluvné strany potvrdzujú dodanie tovaru a/alebo vykonanie diela alebo jeho jednotlivej časti spôsobilej samostatného prevzatia v zmysle zmluvy alebo písomnej dohody zmluvných strán.

 

11, Rámcová zmluva: zmluva na opakované dodanie tovaru a/alebo vykonanie služby uzatvorená medzi objednávateľom a dodávateľom služieb a/alebo dodávateľom.

 

12, Služba: súhrn iných činností vykonávaných dodávateľom služieb a/alebo dodávateľom na základe zmluvy. Pre účely týchto VOP je pojem „Služba“ rovnocenný a nahraditeľný pojmom „Dielo“ a/alebo „Práca“.

 

13, Stavebná pripravenosť: vlastnosť stavebného otvoru spĺňajúca základné predpoklady na osadenie výplne stavebného otvoru podľa platných technologických, výrobných a montážnych postupov a v súlade s platnými normami.

 

14, Niveleta zameriavacieho bodu: výšková os, od ktorej sa vzťahuje zameranie.

 

15, Nulová niveleta zamerania: výšková os, od ktorej sa vzťahuje zameranie a určuje budúcu úroveň podlahy.

 

16, VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti DMR Solutions s. r. o.

 

17, Úhrada: úhradou sa rozumie pripísanie na účet dodávateľa služieb a/alebo dodávateľa.

 

18, Miesto dodania: adresa alebo miesto uvedené v Zmluve ako „Miesto dodania“. Pod termínom miesto dodania sa rozumie aj miesto zhotovenia diela a miesto montáže.

 

19, Kúpna cena: cena, ktorá je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, v kúpnej cene nie je zahrnutá doprava tovaru, úhrady za skladovanie tovaru, náklady na opakované doručenie a/alebo vykonanie predmetu plnenia podľa zmluvy. Pre účely VOP je pojem kúpna cena rovnocenný a nahraditeľný pojmom cena diela.

 

20, Ak je v ustanoveniach týchto VOP uvedený dodávateľ služieb a/alebo dodávateľ, myslí sa tým dodávateľ služieb a/alebo dodávateľ, v závislosti od zmluvnej strany pomenovanej v zmluve.

 

21, Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/6224 547
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

 

Článok 2

 

Základné ustanovenia

 

1, Je v záujme každého, kto je Zmluvnou stranou podľa Zmluvy aby sa dôkladne oboznámil s týmito VOP.

 

2, Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán.

 

3, Tieto VOP sa aplikujú na všetky Zmluvy, bez ohľadu na formu, ktoré Dodávateľ služieb/Dodávateľ uzatvára za účelom dodania tovaru a/alebo vykonania diela. Aplikácia (všeobecných) obchodných podmienok druhej Zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných (všeobecných) obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne v Zmluve nedohodnú inak.

 

4, Ustanovenia týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu podľa Zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom služieb/Dodávateľom bez potreby ich samostatného uzatvárania.

 

5. Tieto VOP platia ako prijaté najneskôr v okamihu prevzatia tovaru odberateľom.

 

6, Zmeny/vylúčenie aplikácie týchto VOP alebo ktoréhokoľvek z ich ustanovení sú pre Zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sa na nich Zmluvné strany písomne dohodli v Zmluve. V rozsahu, v ktorom sa ustanovenia Zmluvy líšia od ustanovení VOP, majú odchýlne dojednania Zmluvy prednosť pred znením týchto VOP.

 

7, Za akceptáciu sa nepovažuje mlčanie dodávateľa po obdržaní návrhu obchodných podmienok zo strany odberateľa. Akceptovanie obchodných podmienok odberateľa je možné len písomným súhlasom dodávateľa.

 

8, Všetky cenové ponuky dodávateľa sú zásadne nezáväzné, pokiaľ ich dodávateľ výslovne neprehlási za záväzné.

 

9, Všetky formy zliav, vernostných poukážok, kupónov či iných bonusov môžu byť uplatnené výhradne pred podpisom Zmluvy.

 

10, Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ služieb/Dodávateľ sa môže domáhať zvýšenia ceny v prípade, že sa objaví potreba úhrady nákladov, ktoré nebolo možné predvídať pri uzatváraní zmluvy a vypracovaní cenovej ponuky a o ktorých Dodávateľ služieb/Dodávateľ informoval Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa ukázala nevyhnutnosť takéhoto zvýšenia.

 

11, Náklady podľa čl. II ods. 7 VOP sú najmä náklady, ktoré Dodávateľovi služieb/Dodávateľovi vzniknú z dôvodu špecifických vlastností stavebného otvoru, ktoré v čase merania nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli viditeľné a Objednávateľ na tieto špecifické vlastnosti Dodávateľa služieb/Dodávateľa alebo osobu vykonávajúcu meranie neupozornil.

 

Ďalej sú to náklady, ktoré Dodávateľovi služieb/Dodávateľovi vznikli z dôvodu dlhého časového plánu Objednávateľa na realizáciu predmetu Zmluvy a počas ktorého dôjde k zvýšeniu ceny vstupných faktorov Dodávateľa služieb/Dodávateľa (najmä ceny výrobkov, komodít a nákladov práce).

 

12, Pod pojmom „dlhý časový plán“ podľa čl. II ods. 8 VOP sa rozumie najmä požiadavka Objednávateľa na dodanie predmetu Zmluvy zo strany Dodávateľa služieb/Dodávateľa, nad bežný časový rámec záväzku Dodávateľa služieb podľa čl. III ods. 1 VOP a/alebo nad bežný časový rámec záväzku Dodávateľa podľa čl. III ods. 2 a 3 VOP, a/alebo požiadavka Objednávateľa na dodanie predmetu Zmluvy po častiach.

 

13, Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar určený čo do druhu, množstva a ceny a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Odberateľ sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za tovar dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu.

 

 

 

Článok 3

 

Objednanie tovaru

 

1, Objednávky sú akceptované dodávateľom len písomnou formou, a to osobným doručením, poštou alebo mailom.

 

2, Objednaním tovaru odberateľ súhlasí s obchodnými podmienkami spoločnosti DMR Solutions s.r.o.

 

3, Objednávka musí obsahovať kompletné aktuálne identifikačné údaje odberateľa (názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH) a presnú špecifikáciu objednaného tovaru podľa druhu, popisu, množstva a ceny.

 

4, Obsah objednávky musí súhlasiť s cenovou ponukou dodávateľa, ktorá bola odberateľovi predtým zaslaná (druh a množstvo tovaru, platobné podmienky, dodacie podmienky …), v opačnom prípade si dodávateľ vyhradzuje právo objednávku odmietnuť

 

5, Pre uzavretie zmluvy je rozhodujúce písomné potvrdenie objednávky odberateľa zo strany dodávateľa.

 

6, Pri objednávkach väčšieho rozsahu alebo pri objednávkach tovaru na zákazku sa uzatvára písomná kúpna zmluva.

 

7, Dodávateľ môže odoprieť plnenie objednávky, ak sa po uzavretí zmluvy stane zrejmým, že odberateľ nesplní svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu s ohľadom na nedostatok svojej platobnej spôsobilosti alebo s ohľadom na svoje správanie po uzavretí kúpnej ceny, a to až do doby, kým odberateľ neposkytne alebo nezabezpečí dodávateľovi záruku na plnenie. Pokiaľ odberateľ na výzvu dodávateľa neposkytne, či nezabezpečí záruku na plnenie ani v lehote do 15 dní odo dňa, kedy bol na to písomne vyzvaný, má dodávateľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

8, Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zlepšiť dodaný tovar s ohľadom na jeho typ alebo dizajn do tej miery, v akej môže dôvodne očakávať od odberateľa, že bude akceptovať takéto zmeny alebo zlepšenia s ohľadom na záujmy odberateľa. Takéto zmeny a zlepšenia sa pokladajú za schválené, pokiaľ odberateľ do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru písomne voči tejto zmene dodávateľovi nevznesie výhrady.

 

9, Stornovaním nevybavenej objednávky zo strany objednávateľa vzniká dodávateľovi právo na uplatnenie náhrady škody vo výške ním vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou objednávky (10% z hodnoty objednávky).

 

10, Stornovaním čiastočne vybavenej objednávky zo strany objednávateľa vzniká dodávateľovi právo na okamžitú úhradu ceny už dodaného tovaru zo stornovanej objednávky, ako aj na uplatnenie náhrady škody vo výške ním doposiaľ vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou objednávky, a tiež právo na odstupné za zrušenie objednávky vo výške 30% z hodnoty stornovanej časti objednávky.

 

11, V prípade stornovania objednávky tovaru vyrábaného na zákazku zo strany odberateľa v lehote od 3 do 7 dní odo dňa zaslania objednávky je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 30% z hodnoty objednávky.

 

12, V prípade stornovania objednávky tovaru vyrábaného na zákazku zo strany odberateľa v lehote od 7 do 14 dní odo dňa zaslania objednávky je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 70% z hodnoty objednávky.

 

13, V prípade stornovania objednávky tovaru vyrábaného na zákazku zo strany odberateľa v lehote viac ako 14 dní odo dňa zaslania objednávky je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi storno poplatok vo výške 90% z hodnoty objednávky.

 

 

 

Článok 4

 

Platobné podmienky

 

1, Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodávateľovi dňom dodania tovaru, a to aj v prípade čiastočného plnenia. Kúpnu cenu sa odberateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry podľa odseku 3. alebo zaplatením zálohy podľa odseku 2., alebo kombináciou obidvoch spôsobov platby. Spôsob platby je určený na základe dohody medzi dodávateľom a odberateľom.

 

2, Platba zálohovou faktúrou. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zálohu na kúpnu cenu v dohodnutej výške a v dohodnutej lehote. Pri platbe zálohou vopred je tovar expedovaný až po zaplatení zálohy v plnej výške, t.j. po pripísaní peňažnej čiastky na účet dodávateľa.

 

3, Platba faktúrou. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v lehote splatnosti na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Rozhodujúcim okamihom pre fakturáciu tovaru je deň dodania tovaru alebo deň odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu odberateľovi. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa dodania tovaru.

 

4, V prípade, že sa odberateľ dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi okrem kúpnej ceny aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej kúpnej ceny za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

 

5, Faktúra bude obsahovať minimálne tieto náležitosti :

 

a/ označenie faktúry a jej číslo

 

b/ obchodný názov, adresu, IČO, DIČ, IČ DPH

 

c/ číslo objednávky /kúpnej zmluvy/ a číslo dodacieho listu

 

d/ predmet dodávky a deň jej splnenia

 

e/ úplné označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť úhrada uskutočnená

 

f/ cena za jednotku množstva a ďalšie cenové náležitosti

 

g/ deň odoslania faktúry a lehota jej splatnosti

 

h/ celkovú fakturovanú čiastku

 

i/ daňovú doložku

 

j/ dátum zdaniteľného plnenia

 

6, Odberateľ nie je oprávnený vrátiť dodávateľovi faktúru pre nedostatky v jej obsahu alebo forme, ale je povinný bez zbytočného odkladu po zistení takéhoto nedostatku požiadať dodávateľa o bezodkladnú opravu faktúry. Ak nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti faktúry sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol zo strany dodávateľa odstraňovaný nedostatok vo faktúre.

 

7, Platba sa považuje za uskutočnenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa alebo dňom prijatia hotovostnej platby dodávateľom.

 

 

 

Článok 5

 

Termín dodania a termín realizácie

 

1, Dodávateľ služieb/Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar uvedený v Špecifikácii tovarov a služieb do 28 pracovných dní odo dňa podpísania Zmluvy o dodávke tovaru a zaplatenia zálohy Objednávateľom (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Výnimku tvoria doplnky, ktoré môžu byť dodané následne, a to do ďalších 5 pracovných dní.

 

2, Ak dodávateľ dodá tovar pred dobou určenou v cenovej ponuke, resp. v kúpnej zmluve, odberateľ nie je oprávnený odmietnuť skoršie plnenie.

 

3, Uplynutím lehoty splatnosti stanovenej Zmluvou pre úhradu záloh dochádza k porušeniu zmluvného záväzku a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľovi služieb/Dodávateľovi vzniká právo odstúpiť od Zmluvy.

 

4, Dodávateľ služieb/Dodávateľ si vyhradzuje právo na oneskorenie dodávky predmetu Zmluvy bez znášania dôsledkov o maximálne 30 dní.

 

5, Dodávateľ služieb/Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy, ak nemôže dielo vykonať pre prekážky na strane Objednávateľa, ktoré nemohol pri podpise Zmluvy predvídať. 

 

6, Dodacia lehota sa predlžuje o dobu trvania prekážky k prevedeniu diela. Za takéto prekážky sa považujú najmä nevhodné klimatické podmienky, ktoré bránia prevedeniu diela, nedostatočná súčinnosť Objednávateľa nevyhnutná na zrealizovanie diela, ako aj prípadné administratívne a právne prekážky, nedodanie potrebných podkladov a nedostatočná súčinnosť objednávateľa, napríklad neposkytnutie podkladov potrebných pre dodanie objednaných služieb alebo tovaru. Dodacia lehota sa predĺžuje aj v prípade zásahu vyššej moci, ktorou sa rozumie najmä štrajk, epidémia, vojna, požiar, záplava alebo iná živelná pohroma, nehoda, zabavenie tovaru, zmätkovitosť pri výrobe, prerušenie alebo oneskorenie dopravy, nedostatok surovín či akákoľvek iná príčiny spôsobujúca, že v továrňach, v ktorých prebieha výroba tovaru, je čiastočne alebo celkove zastavená výroba. Rovnako sa za takéto prekážky považujú aj vážne organizačné a technické prekážky na strane Dodávateľa služieb/Dodávateľa. V týchto prípadoch je dodávateľ zbavený zodpovednosti za predĺženie dodacej lehoty. 

 

7, Dodávateľ služieb/Dodávateľ doručí predmet plnenia podľa Zmluvy Objednávateľovi na Miesto dodania, ktoré si Zmluvné strany vzájomne dohodli v Zmluve.V prípade, že Miesto dodania nie je v Zmluve uvedené, má sa za to, že Miestom dodania pre účely plnenia podľa Zmluvy je adresa objednávateľa, prípadne sklad Dodávateľa, ktorý je najbližšie k miestu bydliska Objednávateľa. Ak je Miesto dodania uvedené v Zmluve, dodaním služieb alebo tovaru na Miesto dodania rozumieme jeho dovoz k prvému uzatvárateľnému vstupu do objektu alebo na miesto, ktoré tvorí geografickú hranicu Miesta dodania.

 

8, Pokiaľ sa zmluvné strany dohodli, že miestom plnenia bude iné miesto, ako prevádzka dodávateľa, prepravu zabezpečuje odberateľ alebo dodávateľ, a to v závislosti na druhu tovaru, resp. na dohode medzi odberateľom a dodávateľom.

 

9, Ak dodávateľ nie je povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre odberateľa, ak zmluva určuje odoslanie tovaru dodávateľom. Dodávateľ umožní odberateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá odberateľ na základe prepravnej zmluvy.

 

10, Ak zabezpečuje prepravu tovaru dodávateľ, je odberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi presné miesto vykládky tovaru, určiť zodpovednú osobu, ktorá tovar prevezme a tiež zabezpečiť všetky potrebné úkony pre zabezpečenie plynulej vykládky (cestné obmedzenia, ak sú potrebné, zdvíhacie zariadenia potrebné k vykládke a pod. ).

 

11, Pri prevzatí tovaru je odberateľ povinný skontrolovať kompletnosť a nepoškodenosť zásielky. Pokiaľ zistí závadu, vykoná za prítomnosti prepravcu reklamačný zápis do prepravného listu. Pravdivosť zápisu na prepravnom liste musí písomne potvrdiť i prepravca. Vykonanie príslušného zápisu do prepravného listu a jeho potvrdenie prepravcom je podmienkou uplatnenia reklamácie dodávky z hľadiska počtu dodaných balení (kusov), resp. poškodenia pri preprave. Deň dodania tovaru sa považuje za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

 

12, Pri preberaní tovaru je odberateľ alebo jeho poverený zástupca povinný potvrdiť prevzatie tovaru uvedením svojho mena, podpisu, čísla občianskeho preukazu čitateľne na dodací list tak, aby dodávateľ mal možnosť presne identifikovať fyzickú osobu, ktorá tovar prevzala.

 

13, V prípade omeškania úhrad zo strany Objednávateľa má Dodávateľ služieb alebo Dodávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Úhradou tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody.

 

14, Ak sa Dodávateľ služieb/Dodávateľ omešká s dodaním predmetu Zmluvy o viac ako 30 dní, poskytne na žiadosť Objednávateľa zľavu z kúpnej ceny predmetu Zmluvy vo výške 0,05% z dohodnutej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania po 30-tom dni, alebo odstúpi od Zmluvy a vráti Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy.

 

 

 

Článok 6

 

Odstúpenie od Zmluvy

 

1, Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy za predpokladu, že vopred uhradí náklady, ktoré Dodávateľovi služieb/Dodávateľovi vzniknú ku dňu, kedy má k odstúpeniu dôjsť. Dodávateľ služieb/Dodávateľ môže takto vzniknuté náklady uspokojiť zo zaplatenej zálohy. V prípade, ak už nie je možné zrušiť vypracovanie predmetu objednávky, výrobu objednaného tovaru alebo služieb, má Dodávateľ služieb/Dodávateľ nárok na úhradu plnej sumy v súlade s Objednávkou.

 

2, Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. predĺžená rekuperačná jednotka, atypický svetlovod, alebo iný atypicky upravený produkt)

 

3, Dodávateľ služieb, pokiaľ nie je totožný s Dodávateľom, si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že k plneniu podľa Zmluvy Dodávateľom nedôjde. Po odstúpení sa Dodávateľ služieb zaväzuje vrátiť Objednávateľovi prijatú zálohu v plnej výške v lehote do 30 dní od odstúpenia od Zmluvy.

 

4, Dodávateľ služieb/Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť v závažných prípadoch zapríčinených treťou stranou od Zmluvy v ktoromkoľvek štádiu plnenia podľa Zmluvy, je však povinný vrátiť Objednávateľovi plnú výšku zaplatenej zálohy.

 

5, Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu nesplnenia zmluvného záväzku a povinnosti Objednávateľa na úhrady zálohy, má Dodávateľ služieb/Dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností Objednávateľa vo výške 200,-EUR. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Dodávateľa služieb/Dodávateľa na náhradu škody, ktorá Dodávateľovi služieb/Dodávateľovi vznikla porušením zmluvných povinností Objednávateľom, ako aj náhradu vzniknutých nákladov. V prípade, ak Objednávateľom doposiaľ poskytnuté plnenie bolo vyššie ako vyššie uvedená zmluvná pokuta a náhrada vzniknutých nákladov vráti Dodávateľ služieb/Dodávateľ Objednávateľovi rozdieľ medzi doposiaľ poskytnutým plnením a záväzkami objednávateľa, čím budú vzájomné záväzky a pohľadávky oboch Zmluvných strán považované za vysporiadané. 

 

6, Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Dodávateľ služieb/Dodávateľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že po uzatvorení Zmluvy dodatočne získa a/alebo začne disponovať informáciou o technických parametroch predmetu Zmluvy, ktoré by mohli byť (najmä po skončení záručnej doby), zdrojom vád na predmete Zmluvy brániacim riadnemu užívaniu veci, alebo ktoré by mohli byť na ujmu práv spotrebiteľa podľa aktuálnych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, a Objednávateľ nepristúpi na zmenu týchto technických parametrov formou zmeny a/alebo doplnenia zmluvných podmienok podľa Zmluvy. O existencii technických parametrov predmetu Zmluvy, ktoré môžu byť prekážkou v riadnom užívaní veci, musí Dodávateľ služieb/Dodávateľ informovať Objednávateľa pred odstúpením od Zmluvy a oboznámiť ho s možnosťou zmeny technických parametrov predmetu Zmluvy a zmluvných podmienok. Cieľom odstúpenia od Zmluvy podľa tohto odseku je ochrana spotrebiteľa a Objednávateľa.

 

 

 

Článok 7

 

Prechod vlastníckych práv a zodpovednosť za škody na tovare

 

1, Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu Zmluvy prejde z Dodávateľa služieb/Dodávateľa na Objednávateľa až pri zaplatení celej kúpnej ceny a po podpise Preberacieho protokolu. Odberateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, strate, odcudzeniu alebo poškodeniu tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Odberateľ akceptuje túto výhradu vlastníckeho práva dodávateľa a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich sa výhrady vlastníckeho práva.

 


2, Pre prípad omeškania Objednávateľa so zaplatením kúpnej ceny je Dodávateľ oprávnený Odberateľovi zakázať užívanie tovaru a má právo na jeho vrátenie, pričom odberateľ nemôže v čase omeškania s úhradou kúpnej ceny s týmto tovarom nakladať (predať, prenajať, scudziť, zapožičať, či akokoľvek ho zaťažiť právom tretej osoby) alebo týmto tovarom poskytnúť akékoľvek ručenie tretím osobám.

 

3, Pre prípad, že do okamihu úhrady celkovej zmluvnej ceny Objednávateľom, bude predmet Zmluvy, napr. ako súčasť ďalšieho diela či inej dodávky, alebo aj iným spôsobom ďalej prevedený tretej osobe, napr. investorovi, je Objednávateľ povinný túto tretiu osobu v písomnej forme informovať o existencii výhrady vlastníckeho práva v prospech Dodávateľa služieb/Dodávateľa a upozorniť ju na to, že v rozsahu predmetu plnenia nie je vlastník hnuteľných vecí a/alebo prevádzaného diela a že v zmysle § 445 Obchodného zákonníka, resp. v zmysle § 610 Občianskeho zákonníka, nie je oprávnený s týmto nakladať za účelom ďalšieho predaja. Pokiaľ táto situácia nastane, je Objednávateľ povinný na to bezodkladne písomne upozorniť Dodávateľa služieb/Dodávateľa.

 

4, V prípade, že Odberateľ dodaný tovar nainštaluje, prevedie tak vlastnícke právo k tovaru na tretiu osobu a nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu dodávateľovi, bude niesť trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu sprenevery podľa ust. §213 Trestného zákona, príp. podvodu podľa ust. §221 Trestného zákona, pretože predal tovar vo vlastníctve dodávateľa, hoci nemal na to oprávnenie.

 

5, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Dodávateľovi služieb/Dodávateľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov k prevedeniu diela, zabezpečení dodávky vody a elektrickej energie, odovzdaní nevyhnutných doplňujúcich údajov, podkladov a informácií potrebných pre správnu realizáciu diela, v zaujatí stanoviska ktorého potreba vznikne počas spracovania, realizácie a pod. 

 

6, Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístupovú cestu na Miesto dodania tak, Dodávateľ služieb/Dodávateľ mohol realizovať dovoz objednaného tovaru na Miesto dodania.

 

7, Objednávateľ berie na vedomie, že zladenie štruktúry a/alebo farieb, omietky alebo tovarových komponentov navzájom, nie je predmetom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy.

 

8, Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z Dodávateľa na Odberateľa prevzatím tovaru Odberateľom.

 

9, Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Dodávateľ služieb/Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať služby alebo tovar podľa predmetu Zmluvy jeho riadnym dodaním v Mieste dodania. Za riadne dodané služby, tovaru a/alebo diela sa považuje dodanie, ktoré je zrealizované kompletne, služby, tovar a/alebo dielo nevykazuje chyby brániace jeho užívaniu. Objednávateľ je povinný dostaviť sa k prevzatiu predmetu Zmluvy a na mieste podpísať Preberací protokol, resp. potvrdiť prevzatie predmetu zmluvy iným spôsobom napr. potvrdením prevzatia zásielky prepravcovi.  

 

V Preberacom protokole sa uvedú všetky pripomienky Objednávateľa k dodanému predmetu Zmluvy, prípadné chyby a nedostatky.

 

10, Ak Objednávateľ odmietne Preberací protokol/Dodací list podpísať, túto skutočnosť vyznačí Dodávateľ služieb/Dodávateľ na Preberacom protokole za prítomnosti svedka a predmet Zmluvy sa tým považuje zo strany Dodávateľa služieb/Dodávateľa za dodaný kompletne a bez vád.

 

11, Ak sa Objednávateľ nedostaví k prevzatiu plnenia podľa Zmluvy, Dodávateľ služieb/Dodávateľ má právo uložiť hnuteľné veci do úschovy alebo do svojho skladu na náklady Objednávateľa. Uložením do úschovy alebo do skladu sa predmet Zmluvy považuje za dodaný kompletne a bez vád.

 

12, Ak si Objednávateľ nevyzdvihne predmet Zmluvy ani po troch mesiacoch odo dňa písomnej výzvy na prevzatie, je Dodávateľ služieb/Dodávateľ oprávnený hnuteľné veci z predmetu Zmluvy na náklady Objednávateľa predať a z výnosu uspokojiť svoje náklady, ktoré mu v súvislosti s predmetom Zmluvy vznikli, vrátane nákladov spojených s uložením, uskladnením a predajom a ostatných nákladov a škôd súvisiacich s neprevzatím predmetu Zmluvy Objednávateľom.

 

13, Objednávateľ súhlasí s odovzdaním a prevzatím predmetu Zmluvy aj po jeho častiach spôsobilých samostatného odovzdania a prevzatia. 

 

14, Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že ustanovenia Zmluvy a VOP platia aj pre časti predmetu Zmluvy spôsobilé samostatného odovzdania a prevzatia.

 

 

 

Článok 8

 

Ďalšie dojednania

 

1, Dodávateľ prehlasuje, že na veci, ktoré sú predmetom Zmluvy, vrátane príslušenstva, neviaznu žiadne právne vady, a to ani skryté.

 

2, Dodávateľ služieb/Dodávateľ je pri dodaní predmetu Zmluvy viazaný požiadavkami Objednávateľa, ktoré sú zachytené v Špecifikácii tovaru a služieb. Od zadaných parametrov sa môže odchýliť len na základe písomného pokynu Objednávateľa.

 

3, Za správnu špecifikáciu rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy zodpovedá Dodávateľ služieb/Dodávateľ len v prípade, že si potrebné podklady zabezpečil, alebo stavebný otvor alebo stavebné lôžko zameral sám. Dodávateľ služieb/Dodávateľ nenesie zodpovednosť za špecifické vlastnosti stavebných otvorov a/alebo stavebného lôžka, ktoré v čase merania nebolo možné predvídať, neexistovali alebo neboli viditeľné a Objednávateľ na tieto špecifické vlastnosti Dodávateľa služieb/Dodávateľa neupozornil. Dodávateľ služieb zároveň nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku objednávateľom dodaných neúplných podkladov alebo v prípade, ak mu boli zamlčané niektoré pre riešenie služieb podstatné skutočnosti.

 

4, Stavebnú pripravenosť stavebného otvoru určuje Dodávateľ služieb/Dodávateľ na základe platných noriem a technologických a montážnych postupov súvisiacich s predmetom Zmluvy. Základným všeobecným predpokladom stavebnej pripravenosti stavebného otvoru je:

 

a) hotový stavebný otvor, príp. hotová nosná konštrukcia,

 

b) začistená okrajová plocha obvodu stavebného otvoru,

 

c) Objednávateľom presne určená niveleta zameriavacieho bodu, resp. nulová niveleta zamerania, 

 

d) objednávateľom presne stanovená hrúbka múru, alebo v  prípade plánovaného zateplenia hrúbka múru + hrúbka zateplenia, t.j. celá hrúbka obvodovej konštrukcie,

 

e) spodná plocha stavebného otvoru (resp. podmurovka), slúžiaca ako nosné podkladové lôžko pre osadenie výplne stavebného otvoru, musí byť pevná, rovná, súvislá, bez drobivých častí, svojou vrchnou plochou vodorovná a ukončená vo výške 10 mm pod spodnou hranou osádzanej výplne stavebného otvoru resp. súčastí konštrukcie tvoriacej výplň stavebného otvoru. 

 

Za stavebnú pripravenosť stavebného otvoru zodpovedá Objednávateľ.

 

5, Nesplnenie povinnosti Objednávateľa na zabezpečenie stavebnej pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebnej pripravenosti stavebného lôžka je prekážkou k prevedeniu diela. Ak Objednávateľ, napriek upozorneniu Dodávateľa služieb/Dodávateľa o vadách v pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka, trvá na realizácii predmetu Zmluvy, táto skutočnosť sa uvedie v Preberacom protokole a zodpovednosť za prípadné vady predmetu Zmluvy vyplývajúce z porušenia povinností Objednávateľa na zabezpečenie stavebnej pripravenosti stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka nesie Objednávateľ (napr. v prípade, že stavebný otvor nebude pred začatím montážnych prác pripravený podľa pokynu Dodávateľa služieb/Dodávateľa, Dodávateľ neručí za prípadné priehyby a/alebo deformácie výplne stavebného otvoru osadenej do takého stavebného otvoru).

 

6, Pre určenie správnych rozmerov a ďalších špecifických vlastností predmetu Zmluvy je Objednávateľ povinný určiť, pri zameraní stavebného otvoru a/alebo stavebného lôžka Dodávateľom/Zhotoviteľom, niveletu zameriavacieho bodu alebo nulovú niveletu zamerania.

 

7, Objednáveteľ zodpovedá za určenie správnych špecifikácie predmetu zmluvy (napr. v prípade dodávaných svetlovodov) v rozsahu typ strešnej konštrukcie, jej sklon, vzdialenosť ktorú je potrebné svetlovodom prekonať, ...)

 

8, Objednávateľ berie na vedomie, že rozmery zameraných výrobkov sa vždy uvádzajú ako vonkajší medzný rozmer výrobku. V prípade, že Objednávateľ požaduje určenie priechodnosti otvoru stavebného prvku, je povinný túto vlastnosť špecifikovať Dodávateľovi/Zhotoviteľovi pri zameraní. V takom prípade je vonkajší medzný rozmer výrobku závislý od zvoleného typu konštrukčného profilového systému. Rozmerové tolerancie dodávaného sortimentu podliehajú výrobným toleranciám jednotlivých výrobcov a STN EN ISO 286-1:2010. Podkladový a/alebo podparapetný profil okien a dverí nie je súčasťou medzného rozmeru výrobku.

 

9, Po ukončení plnenia Dodávateľa služieb/Dodávateľa podľa Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú podpisom potvrdiť Preberací protokol. Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec, je povinný všetky vady a nedostatky v plnení podľa Zmluvy uviesť v Preberacom protokole. Ak Objednávateľ, alebo jeho splnomocnenec, vady alebo nedostatky neuvedie, ale zároveň odmietne potvrdiť Preberací protokol, má sa za to, že plnenie bolo zo strany Dodávateľa služieb/Dodávateľa vykonané riadne, kompletne a v požadovanej akosti.

 

10, Upozornenie na riziká: Výmenou výplní stavebných otvorov (najmä okien a dverí) dochádza k obmedzenému prísunu čerstvého vzduchu do miestnosti. V miestnostiach s plynovými spotrebičmi vzniká riziko nedokonalého spaľovania. Prísun čerstvého vzduchu pre horenie je potrebné zabezpečiť dostatočným vetraním. Rovnako je potrebné zabezpečiť primeraný režim vetrania a vykurovania v súvislosti so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou a tým zvýšeným rizikom vzniku kondenzátu, rosenia a vzniku plesní.

 

11, Objednávateľ, ktorý nie je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto výslovne prehlasuje, že súhlasí so zasielaním daňových dokladov (napr. faktúry) elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v Zmluve. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto ako Dotknutá osoba vyhlasuje, že mu bola poskytnutá informácia o možnosti udeliť alebo neudeliť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania dokladov obsahujúcich osobné údaje Objednávateľa ako Dotknutej osoby na emailovú adresu uvedenú v Zmluve.

 

12, Objednávateľ vyhlasuje, že má k emailovej adrese uvedenej v Zmluve výlučný prístup , je si vedomý, že zasielané údaje sú predmetom obchodného tajomstva a že je povinný toto tajomstvo zachovávať.

 

13, V prípade pochybností sa doručenie dokladov elektronickou formou považuje za doručené po uplynutí troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť Dodávateľovi služieb/Dodávateľovi, že doklad nebol doručený, inak nie je Dodávateľ služieb/Dodávateľ povinný odoslanie preukazovať a doklad sa považuje za doručený.

 

14, Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 2 Zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

15, Objednávateľ je oprávnený súhlas so zasielaním kedykoľvek písomne odvolať.

 

 

 

Článok 9

 

Záruky za vady a reklamácia tovaru

 

1, Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, na vady vzniknuté pri výrobe a funkčné vady.

 

2, Dodávateľ služieb/Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet Zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu Zmluvy zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

 

3,Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, vady vzniknuté chybným projekčným návrhom, nesprávnou inštaláciou, manipuláciou, obsluhou, nesprávnym elektrickým zapojením, istením a napätím, neodborným alebo neprimeraným zásahom, nevhodným použitím, živelnou katastrofou, násilným poškodením alebo zanedbaním údržby.

 

4,Záruka zaniká v prípade zásahu do zariadenia neoprávnenou osobou.

 

5, Dodávateľ služieb/Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a pokynov poskytnutých Objednávateľom a Dodávateľ služieb/Dodávateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval, čo je povinný písomne potvrdiť.

 

6, Dodávateľ služieb/Dodávateľ nezodpovedá za poškodenia zapríčinené Objednávateľom, najmä nevhodnou dopravou, skladovaním a používaním, nevykonávaním pravidelnej údržby, ako aj za vady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej realizácie prác (najmä montážnych) Objednávateľom alebo treťou osobou.

 

7, Bežné opotrebenie nemôže byť predmetom reklamácie, rovnako ani potreba mechanického nastavenia jednotlivých komponentov.

 

8, Zodpovednosť za výber výrobkov na určitý účel a použitie nesie v plnom rozsahu odberateľ.

 

9, Ak je odberateľ v omeškaní s úhradou svojich splatných záväzkov voči dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený opravu vady tovaru odmietnuť.

 

10, Odberateľ nie je oprávnený odmietnuť zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu za dodaný tovar, a to ani čiastočne, z dôvodu, že si uplatňuje na daný tovar reklamáciu.

 

11, Pri kombinácii jednotlivých častí predmetu Zmluvy Dodávateľ nevylučuje mierne odchýlky vo farebnom odtieni a/alebo povrchovej štruktúre jednotlivých komponentov. Tieto odchýlky sú spôsobené napríklad rozdielnou výrobnou šaržou komponentov tovarovej položky alebo rozdielnou technológiou výroby jednotlivých súčastí tovarovej položky, nie sú vadou tovaru a preto nie sú dôvodom na reklamáciu. 

 

12, Zodpovednosť Dodávateľa služieb/Dodávateľa za vady v predmete Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť podľa Reklamačného poriadku Dodávateľa služieb/Dodávateľa, ktorý stanovuje podrobnosti a pravidlá riešenia reklamácií ako aj všeobecné technické a záručné podmienky pre uplatnenie zodpovednosti Dodávateľa služieb/Dodávateľa za vady v predmete Zmluvy. 

 

13, Pre Zmluvy uzatvorené podľa Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je Dodávateľom služieb/Dodávateľom na predmet Zmluvy poskytovaná záruka v trvaní 12 mesiacov. 

 

14, Dodávateľ služieb/Dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby a vady, ktoré vznikli v dôsledku neodbornej prevádzky, obsluhy a údržby tovaru, jeho používaním v rozpore so záručnými podmienkami, návodom na použitie alebo inými dokladmi dodanými Dodávateľom/Zhotoviteľom, resp. s obvyklým spôsobom užívania.

 

15, Dodávateľ služieb/Dodávateľ nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy, pre ktoré bola dohodnutá nižšia cena predmetu Zmluvy.

 

16, Práva zo zodpovednosti za vady predmetu Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. 

 

17, Dodávateľ služieb poskytuje záruku za tovar alebo ním zabezpečované služby 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. 

 

18, Záručná doba na náhradné diely je 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

 

19, V prípade tovaru dodaného priamo tretími subjektami, t.j. v prípadoch, v ktorých spoločnosť DMR Solutions s. r. o. vystupuje iba ako sprostredkovateľ si objednávateľ uplatňuje záruky za vady priamo u dodávateľa tovaru alebo služieb a to na základe ich platných obchodných podmienok.

 

20, Akékoľvek reklamácie prosím adresujte na adresu magyar@dmrsolutions.eu. Budú vybavené v čo najkratšom možnom čase, reklamácie riešime do 30dní od písomnej výzvy. Podkladom pre začatie reklamačného procesu je doklad o platnosti záruky (dodací list, záručný list). 

 

Prílohou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú Reklamačné podmienky spoločnosti.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vydané spoločnosťou DMR Solutions s.r.o. dňa 9.12.2019.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY spoločnosti DMR Solutions s.r.o. Naša obchodná spoločnosť venuje veľkú pozornosť kvalite svojej práce aj kvalite predávaných výrobkov. Preto spolupracujeme s renomovanými dodávateľmi kvalitného tovaru a zároveň postupujeme profesionálnym spôsobom pri manipulácii s tovarom a spolupráci so zákazníkom.

Pokiaľ sa aj napriek tomu vyskytne dôvod k reklamácii, odporúčame kupujúcemu ako zákazníkovi, aby vo vlastnom záujme postupoval podľa týchto reklamačných podmienok:

 

a, Spôsob uplatnenia reklamácie a záručnej doby  

 

a1, Ihneď pri preberaní tovaru overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo obalov, prípadne ich zjavné poškodenie a event. reklamáciu tu priamo uplatniť do písomného protokolu spísaného s predávajúcim, v opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamáciu neuznať.

 

a2, Ihneď pri preberaní tovaru pri dodávke špedičnou službou (dopravcom) overiť balenie tovaru, t.j. správny počet kusov alebo obalov, prípadne ich zjavné poškodenie a event. reklamáciu vyznačiť na prepravnom liste a následne spísať s vodičom špedičnej firmy výhradu/zápis o reklamácii (v opačnom prípade nie je možné reklamáciu uznať). Prípadné poškodenie tovaru je povinný zástupca kupujúceho nahlásiť ďalej aj spoločnosti DMR Solutions s. r.o., a to najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru od dopravcu. Rozdiely v počte dodaného množstva tovaru oproti objednávke, je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru. V prípade reklamácie poškodenia zásielky je kupujúci povinný ako prílohu k reklamačnému protokolu (nahláseniu reklamácie) priložiť nasledujúcu fotodokumentáciu:

 

- foto etikety na poškodenej zásielke,

 

-celkový vzhľad poškodenej zásielky,

 

- celkový vzhľad poškodenej položky,

 

- foto manipulačných značiek, pokiaľ boli na obale uvedené (pozor sklo, manipulačné šípky atď. ...),

 

- poškodené miesto obalu,

 

- pohľad do rozbalenej zásielky.

 

a3, Najneskôr do konca záručnej doby podľa Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je potrebné reklamovať výrobné vady, alebo funkčné vady výrobkov spôsobené výrobcom, ktoré sa objavia v priebehu užívania výrobku.

 

a4, Reklamácia sa uplatňuje písomne v záručných dobách podľa VOP na centrále spoločnosti DMR Solutions s. r.o. na adrese Tramínová 31, 040 18 Košice alebo v prípade tovaru dodaného priamo tretími subjektami s doručením reklamovaného tovaru na ich reklamačné oddelenie v zmysle ich VOP. V reklamácii je potrebné uviesť dodávku s odkazom na dodací list a dátum plnenia. Ďalej je potrebné charakterizovať uplatnené vady tovaru a voľbu kupujúceho ohľadom zvoleného spôsobu vybavenia reklamácie podľa Občianskeho zákonníka, príp. Obchodného zákonníka. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie je rovnako predloženie dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru.

 

b, Posúdenie reklamácie
Posúdenie reklamácie prevádza v bežných prípadoch poverený zamestnanec našej spoločnosti v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie, v závažných a komplikovaných prípadoch v spolupráci s dodávateľom alebo výrobcom predmetného tovaru v lehote do 60 dní od uplatnenia reklamácie event. v lehote stanovenej dodávateľom alebo výrobcom tovaru. V prípade zistenia oprávnenej reklamácie bude kupujúcemu oznámená spôsob a termín vybavenia reklamácie. V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie bude táto odmietnutá s odôvodnením a písomným vyrozumením kupujúceho. 

 

c, Vybavenie oprávnenej reklamácie 
V prípade oprávnenosti reklamácie je možné túto následne riešiť podľa voľby kupujúceho:

 

- primeranou zľavou z kúpnej ceny alebo

 

- dodaním nového tovaru bez vady 

 

Ak nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnym z vyššie uvedených spôsobom, alebo sa jedná o tzv. vady neodstraniteľné, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie už uhradenej kúpnej ceny za reklamovaný tovar oproti jeho spätnému vráteniu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Reklamácia nemôže byť uznaná v prípade stavu tovaru, ktorý bol vyvolaný jeho poškodením alebo zničením vonkajšími vplyvmi alebo nevhodným zaobchádzaním s tovarom kupujúcim, iným užívateľom alebo osobou s tovarom manipulujúcou.

Jedná sa hlavne o tieto prípady:

 

- umiestnenie alobo uskladnenie tovaru na nevhodnom mieste (vlhko, prudké slnko, chemicky alebo inak nevhodné prostredie), 

 

- zanedbanie odbornej starostlivosti o tovar,

 

- nevhodné zaobchádzanie s tovarom zo strany užívateľa alebo iných osôb,

 

 - pohľad do rozbalenej zásielky,

 

- nevhodná preprava alebo manipulácia, 

 

- nedbanlivosť alebo úmyselné poškodddenie alebo zničenie tovaru,

 

- neodvrátiteľná udalosť v dôsledku vyššej moci, 

 

d, Odstránenie vád na ktoré sa vzťahuje záruka

 

d1, Dodávateľ služieb sa zaväzuje odstrániť prípadné vady tovaru, na ktoré sa bude vzťahovať záruka, v lehote primeranej povahe uplatnenej vady. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade odstránenia vady formou dodania náhradných dielov bude lehota na odstránenie vady závislá od aktuálneho stavu náhradných dielov na sklade výrobcu.

 

d2, Záručné opravy sa vykonávajú bezplatne v servisnom stredisku v sídle Dodávateľa služieb/Dodávateľa na základe predloženého dokladu o prevzatí reklamovaného tovaru a záručného listu.

 

d3, Všetky náhradné diely budú poskytované dodávateľom odberateľovi bezodplatne výmenným spôsobom, pričom vymenené (vadné) náhradné diely sa výmenou stávajú vlastníctvom Dodávateľa služieb/Dodávateľa.

 

d4, V prípade neoprávnenej reklamácie alebo v prípade reklamácie, ktorú bolo možné odstrániť na základe popisu v návode na údržbu, resp. na základe pokynov servisného technika Dodávateľa služieb/Dodávateľa, má tento voči odberateľovi právo na náhradu nákladov vynaložených na vykonaný servisný zásah. 

 

e, Neoprávnene vrátený tovar bez súhlasu spoločnosti DMR Solutions s.r.o. 
Ak dôjde pri kontrole vráteného tovaru k zisteniu, že dodávka obsahuje tovar, ktorý nie je uvedený na pribalenom „potvrdení vráteného tovaru“ alebo, že tovar neodpovedá parametrom pre vrátenie (nie je v originálnom obale, nesie známky opotrebenia, je poškodený a pod.) budú tieto položky s kupujúcim riešené nasledovne: 

 

- kupujúcemu bude s jeho súhlasom tovar vrátený na jeho náklady, t.j. kupujúci uhradí prepravné náklady,

 

- kupujúci môže tento jeho stranou neprávnene vrátený tovar do 30 dní od výzvy zo strany predávajúceho osobne vyzdvihnúť na centrále spoločnosti alebo v prípade, ak bol dodaný tretími subjektami, t.j. v prípadoch, v ktorých spoločnosť DMR Solutions s. r. o. vystupuje iba ako sprostredkovateľ si objednávateľ uplatňuje záruky priamo u dodávateľa tovaru alebo služieb a to na základe ich platných obchodných podmienok.

 


V prípade nesúčinnosti kupujúceho s prevzatím tohto tovaru bude tento po uplynutí 30 dní od rozhodnej udalosti t.j. neposkytnutí súčinnosti k spätnému prevzatiu, zlikvidovaný na náklady kupujúceho.

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady spojené s jej vybavením kupujúci.

Tieto reklamačné podmienky sú prílohou Všeobecných obchodných podmienok vydaných firmou DMR Solutions s.r.o.

 

 

 

Článok 10

 

Záverečné ustanovenia

 

1, Tieto, aj všetky ostatné informácie uvedené na weboch spoločnosti DMR Solutions, s. r. o. sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a zákonmi Európskej únie platnými na území Slovenskej republiky. Sú platné v čase ich odsúhlasenia objednávateľom/kupujúcim.

 

2, Podmienky uvedené v týchto Obchodných podmienkach sa stávajú súčasťou všetkých objednávok a zmlúv o dielo uzatváraných spoločnosťou DMR Solutions, s. r. o., ktorých predmetom sú služby alebo činnosti realizované touto spoločnosťou alebo ich súčasti. V prípade rozporu (odchýliek v dojednaniach) medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami písomnej objednávky, resp. zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom majú prednosť ustanovenia písomnej objednávky, resp. zmluvy o dielo.

 

3, V prípade, ak spoločnosť DMR Solutions, s. r. o. je iba sprostredkovateľom tovaru alebo služieb, tieto obchodné podmienky sú platné iba pre sprostredkovateľskú činnosť. Pre služby alebo tovar takto (sprostredkovateľskou činnosťou) zabezpečovaný platia VOP ich priameho dodávateľa, ktorým boli tieto služby alebo tovar zabezpečované.

 

4, V prípade, že by sa stalo niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným, či neúčinným, platnosť a účinnosť ostatných ustanovená týchto obchodných podmienok zostáva nedotknutá.

 

5, Spoločnosť DMR Solutions, s. r. o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky, ako aj všetky informácie na svojich webových stránkach kedykoľvek doplniť, alebo úplne zmeniť.

 

6, Všetky logá, ochranné značky, fotografie, grafika, texty, softvérové aplikácie a iné, publikované na weboch spoločnosti DMR Solutions, s. r. o. sú vo vlastníctve spoločnosti DMR Solutions, s. r. o., prípadne partnerov, ktorí nám ich poskytli. Vlastnícke vzťahy podliehajú platným autorským právam.

 

7, V prípade sporov sú právoplatné na rozhodovanie len súdy Slovenskej republiky.

 

 

 

Článok 11

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

1, Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: magyar@dmrsolutions.eu

 

2, Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

3, Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 

4, Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 9.12.2019 je tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

5, Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 

6, Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 

7, Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

8, Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

 

Tieto Obchodné podmienky boli schválené dňa 09.12.2019.

 

Ing. Robert Magyar

 

DMR Solutions, s. r. o., konateľ